Select Language
مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

PE

خانواده ای از رزینها می باشند که از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن ( C2H4 ) بدست می آیند.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی