Select Language
مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کربنات

به مخلوطی از پلیمر پایه و افزودنی های آن گفته می شود

PE

خانواده ای از رزینها می باشند که از طریق پلیمریزاسیون گاز اتیلن ( C2H4 ) بدست می آیند.

PP

رزینی است گرما نرم که از طریق پلیمر ویزاسیون پروپیلن با کاتالیست هایی چون آلکیل آلومینیوم و تتراکلرید تیتان در حضور حلال تهیه می شود.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی